POUČENÍ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY
on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.bellitex.cz
který provozuje
společnost BELLITEX s.r.o.
se sídlem Praha 1, Štěpánská 653/17, PSČ 110 00
IČ 277 34 561

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízením vlády č. 363/2013 Sb., tímto poučujeme spotřebitele o jejich právu odstoupit od distanční kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.bellitex.cz.

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
1.1. Při nákupu v on-line obchodě umístěném na webových stránkách eshop.bellitex.cz máte, pokud jste spotřebitel, právo do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy, a to i bez udání důvodu.
1.2. Máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (odlišná od dopravce) převezmete zboží, a v případě uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (odlišná od dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.
1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele obchodu společnost BELLITEX s.r.o., se sídlem Praha 1, Štěpánská 653/17, PSČ 110 00, IČ: 277 34 561, formou jednostranného právního jednání (emailem nebo například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doručovací adresu 274, 569 12 Opatov). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2.

a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese provozovny Opatov 274, 569 12. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Znění platné ode dne 27.04.2021

 

VZOROVÉ OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop@bellitex.cz

Adresát:
BELLITEX s.r.o.
274, 569 12 Opatov
IČ 277 34 561

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vážení, oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Datum převzetí zboží:

______________________________________________________________
Číslo objednávky:

______________________________________________________________
Důvod odstoupení (nemusí být uveden):

______________________________________________________________
Jméno a příjmení zákazníka:

______________________________________________________________
Adresa zákazníka:

______________________________________________________________

Způsob vrácení peněz: (zaškrtněte)
□  Na účet číslo: ___________________/________
□  Poštovní poukázkou na výše uvedenou adresu

V____________dne____________

Podpis:

___________________

 

(zašlete prosím na email eshop@bellitex.cz, případně na výše uvedenou adresu)